Školní družina

Školní družina zabezpečuje dětem odpočinek a relaxaci. Snaží se rozvíjet dovednosti a postoje, které jsou potřebné pro život. Děti se zde učí kamarádským vztahům, spolupráci, toleranci k individualitě a potřebám ostatních. Působí také jako prevence sociálně-patologických jevů a šikany. Cílenými aktivitami a preferencí spolupráce před soutěží nastavuje atmosféru, která podporuje slušné jednání a ohleduplnost. 

Dává prostor k tomu, aby děti zažily pocit úspěchu, radosti ze hry a odpočinuly si dle svých potřeb. Děti jsou vedeny ke sdělování názorů a k otevřenosti, učí se řešit problémové situace dohodou. Častý pobyt venku, přírodovědné a environmentální činnosti, pracovní, výtvarné, literární a dramatické činnosti rozvíjejí dovednosti a propojují znalosti dětí. Podporuje děti v sebeobsluze a zodpovědnosti, klade důraz na etické chování, úctu k druhým a bezpečné chování. Počátkem září jsou žáci vždy seznámeni s pravidly bezpečnosti a v kolektivu žáků pak sestavujeme společná družinová pravidla, která jsou vyvěšena ve školní družině. 

Školní družina se řídí vypracovaným celoročním Plánem práce, některá témata jsou rozpracována formou projektu. Názvy témat jsou: Já, My, Bezpečnost, Tělo a smysly, Podzim, Rodina a místo kde bydlím, Vánoce, Čas, Zima, Eskymáci, Zdraví a nemoc, Tajemství starých dob a budoucnost, Jaro, Velikonoce, Rostliny, Život na poušti a v pralese, Zvířata a ochrana přírody, Indiáni, Léto a voda. Přejeme vašemu dítěti hodně hezkých chvil s kamarády ve školní družině. Důležité dokumenty k provozu školní družiny na Sedmikrásce: 

Základní informace o školní družině a Vnitřní řád Školní družiny