Poradenství

Školní poradenské pracoviště ZŠ Sedmikráska, o.p.s.

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

K hlavním cílům ŠPP patří:

 • klima školy - posílení kladných vztahů mezi všemi, kteří se ve škole denně potkávají, každý má právo se cítit ve škole bezpečně a spokojeně,
 • předcházení a řešení problematiky užívání návykových látek, záškoláctví, vandalismu, sebepoškozování, šikany,
 • zkvalitnění a prosazování společného vzdělávání, ať už jde o dítě mimořádně nadané, či dítě se specifickými potřebami v učení, chování.

Ivana Procházková - výchovná a kariérová poradkyně

 • klima školy, vztahy mezi žáky i jinými osobami,
 • neúspěch v učení, specifika při vzdělávání pro II. stupeň,
 • komunikace s poradenskými zařízeními PPP, SPP
 • volba dalšího vzdělávání, střední školy
 • učebna informatiky/kancelář zástupce ředitele v 1. patře - nejčastěji
 • (nejvhodnější je domluva termínu předem)
 • ivana.prochazkova@sedmikraska.cz
 • tel: 778 767 415 (vhodná i SMS a ozvu se zpět)

Ludmila Kubjátová - školní psycholožka

 • práce s žáky i třídními kolektivy
 • konzultační a poradenská činnost určená žákům, rodičům (zák. zástupcům) a pedagogům
 • depistáž a diagnostika (vyhodnocení získaných dat a jejich využití ke zlepšení péče o žáky)
 • komunikace se školskými poradenskými zařízeními
 • intervenční práce
 • místnost reedukace v přízemí - v pondělí a středu od08,00 do 14,00 hod. nebo dle individuální domluvy
 • nejvhodnější je domluva termínu předem
 • ludmila.kubjatova@sedmikraska.cz

Kateřina Hepová - metodička prevence

 • právní pomoc a- základní poradenství a nasměrování při počátečním podezření týkající se hlavně šikany, záškoláctví, různých forem násilí, xenofobie a rasismu, závislostí (např. užívání drog, na počítačových hrách),
 • metodická podpora pedagogů při zařazování aktivit souvisejících s prevencí, objednávky pořadů, besed, filmových představení nebo návštěv zástupců Policie ČR na téma prevence
 • kabinet 2. patro - kromě středy
 • (nejvhodnější je domluva termínu předem)
 • katerina.hepova@gmail.com

Radek Adamec - speciální pedagog

 • odborná podpora v učení pro specifické potřeby čtení, psaní, mat. dovednosti I. stupeň,
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky
 • reedukační péče nad rámec vyučování
 • soustředění pomůcek, pracovních sešitů i odborných publikací pro pomoc ve výše uvedených oblastech.
 • místnost reedukace v přízemí - kromě středy
 • nejvhodnější je domluva termínu předem
 • radek.adamec@sedmikraska.cz
 •  

Linky pro krizovou intervenci a poradenská zařízení: