Výuka

Učíme tak, aby žáci a žákyně rozuměli tomu, proč se učí, a aby při učení zažívali pocity úspěchu a radost z objevování věcí. 

Učíme tak, aby ve škole získané vědomosti a dovednosti byly vnitřně obohacující.

Učíme v souvislostech, klademe důraz na mezipředmětové vztahy a propojení témat s běžným životem. Zařazujeme prvky zážitkového učení, navštěvujeme knihovnu, muzea, výstavy, divadelní a filmová představení, pořádáme exkurze. 

Učitelé svobodně a v souladu s cíli výuky využívají různorodých učebních metod. 

Součástí výuky jsou také krátkodobé i déletrvající projekty, ročníkové práce žáků a žákyň páté a deváté třídy a pravidelné slavnosti školy.

Při výuce posilujeme vytrvalost a houževnatost při překonávání překážek. Pracujeme s chybou jako s nezbytnou součástí procesu poznávání, chyby nás učí a posouvají.

Podporujeme komunikaci, spolupráci, navazování přátelství a pěstování dobrých vztahů.

Výuka reaguje na požadavky doby, žáci a žákyně se učí pracovat s informacemi, odlišovat je od dezinformací, učí se používat informační a komunikační technologie.

Velmi důležitá je pro nás výuka cizích jazyků, při níž také spolupracujeme s rodilými mluvčími.

Dbáme na to, aby žáci a žákyně měli také dostatek pohybu. Součástí školního dne jsou také tematické procházky, vyjížďky na kole, výuka ve venkovní učebně, pobyt o přestávkách a během školní družiny na zahradě, na hřišti, v přilehlém lese, parku a podobně.

Žáky a žákyně hodnotíme v prvních pěti ročnících slovně, v 6. ročníku známkou doprovázenou slovním komentářem, v 7., 8. a 9. ročníku známkou. Součástí hodnocení je také sebehodnocení a za vhodných okolností zařazovaná zpětná vazba, kterou si žáci a žákyně dávají navzájem.

Jedním z podkladů pro hodnocení jsou žákovská portfolia, ve kterých žáci a žákyně shromažďují své povedené práce a mohou se jimi prezentovat.

Kromě vnější motivace (ocenění, slovní hodnocení, známky) podporujeme také vnitřní motivaci. Žáci a žákyně si například ve spolupráci s učiteli mohou volit témata projektů, kterým se chtějí věnovat.

...

Učitelé jsou motivováni k profesnímu rozvoji. Stále se vzdělávají  jak v oborech, které vyučují, tak v pedagogických dovednostech.