Projekty

Šablony na Sedmikrásce

Základní škola Sedmikráska, o.p.s. se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP JAK (Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 900 745,00 Kč.   

Projekt má název Šablony na Sedmikrásce a registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0001321.

 Realizace začala 1. 9. 2022 a projekt potrvá do 31. 8. 2024.

 Cílem tohoto projektu je prosazovat zejména rovný přístup ke vzdělávání žáků a žákyň a jejich kvalitní vzdělávání.

 Finanční podpora, kterou škola získala, směřuje na personální podporu školních asistentek, vzdělávání pedagogických pracovníků a inovativní vzdělávání žáků a žákyň.

 


Doučování na Sedmikrásce 2023

Leden - srpen 2023

Podpora vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím doučování v roce 2023.
Aktivity projektu pomohly vyrovnávat rozdíly ve vzdělávacích výsledcích žáků a žákyň a jejich resocializaci do školního prostředí.
Doučování probíhalo formou individuálního, párového a skupinového vyučování, zejména v předmětech český jazyk, matematika, anglický jazyk a španělština. 
 

Projekt byl financován Evropskou unií, za podpory MŠMT ČR.

EUng-NPO-MSMT-color_zlutehvezdy-1024x107.jpg


Mobile class  

Základní škola Sedmikráska realizuje s podporou ON Semiconductor Foundation projekt Mobile Class. Uspěli jsme s žádostí jako jedna z 39 organizací z celého světa.
Projekt má celkovou hodnotu 22 700 $.

Realizace projektu je naplánována na období 1. 3. 2023 – 30. 6. 2025.

Projekt MOBILE CLASS nabízí žákům a žákyním ZŠ Sedmikráska větší variabilitu při výuce. Využívá přenosná dotyková zařízení, nabízí nová výuková prostředí a nové formy a metody vzdělávacích aktivit.

Zvyšuje atraktivitu, kreativitu a vnitřní motivaci žáků a žákyň k učení a podporuje jejich rovné příležitosti ve vzdělávání. 

Současně kompenzuje nedostatečné prostorové možnosti školy pro výuku nejen při výuce informatiky a přírodovědných předmětů.


DIGITALIZUJEME ŠKOLU

leden – prosinec 2022

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemikomponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky: 

k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);

k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

EUng-NPO-MSMT-color_zlutehvezdy-1024x107.jpg


Doučování na Sedmikrásce 2022

Září – prosinec 2022

Podpora vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím doučování v roce 2022.
Aktivity projektu pomohly vyrovnávat rozdíly ve vzdělávacích výsledcích žáků a žákyň a jejich resocializaci do školního prostředí.
Doučování probíhalo zejména v předmětech český jazyk, matematika, anglický jazyk a chemie. 
Převažovala podoba individuálního vyučování. V několika málo případech se ale jednalo také o doučování v páru a ve skupině. 

Projekt byl financován Evropskou unií, za podpory MŠMT ČR.

EUng-NPO-MSMT-color_zlutehvezdy-1024x107.jpg


Včela a její společenstvo, ekologické vztahy včel v krajině

ZŠ Sedmikráska realizovala projekt podpořený Městem Rožnov pod Radhoštěm z programu Podpory aktivit a akcí v oblasti životního prostředí  

Projekt byl realizován od 1. 4. 2022 do 30. 10. 2022.

Finanční podpora projektu činila 23 100 Kč.

Projekt řešil realizaci výukových programů Naučná včelí stezka, Provoz včelařství a Vztahy včel v krajině se 70 žáky druhého stupně základní školy. 

Navázal na plán EVVO Sedmikrásky a na Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Sedmikráska; zejména v oblasti rozvoje klíčových kompetencí a mezipředmětových vztahů (přírodovědné a výchovné předměty).

Podpořil výuku v souvislostech a v terénu, badatelské vyučování a metodu Učíme se venku a navýšil počet odučených jednotek v rámci vyučovacích hodin a projektových bloků pro cílovou skupinu žáků.

Cílovou a podpořenou skupinou byli žáci ve věku 12 až 15 let (70), pedagogové (2) a rodičovská veřejnost.


Školní časopis Červotoč, čtenářská gramotnost, mediální výchova

ZŠ Sedmikráska realizovala i další projekt podpořený Městem Rožnov pod Radhoštěm, tentokráte z programu Podpory vzdělávacích činností. 

Projekt jsme realizovali od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Finanční podpora projektu činila 14 000 Kč.

Cílem projektu byl rozvoj čtenářské gramotnosti a mediální výchovy na Základní škola Sedmikráska, o.p.s. prostřednictvím tvorby a vydávání školního časopisu ČERVOTOČ. Z projektu bylo podpořeno vydání letního čísla časopisu Červotoč.


Venkovní učení ZŠ Sedmikráska

ZŠ Sedmikráska realizovala projekt podpořený Ministerstvem životního prostředí v rámci výzvy NPŽP 7/2019.

Projekt byl realizován od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2022.

Finanční podpora projektu činila 413 000 Kč.

Projekt řešil vybudování zastíněného zázemí a vrbové stavby na školní zahradě, renovaci vyvýšených záhonů, upravuje a usnadňuje vodohospodaření vhodnými prvky, jako je např. využití mírné terénní deprese a vybudování dešťové zahrady; zároveň pozměňuje a usnadňuje současnou údržbu zahrady. 

Obecně projekt podporuje výuku dle plánu EVVO Sedmikrásky. Cílem je využívat častěji školní zahradu jak během výuky, tak i v odpoledních aktivitách v družině a kroužcích, a mít k dispozici přístřešek s úložným prostorem a vhodným vybavením.

NPZP_povinná publicita_banner A4_rgb.jpg